W minionym roku wydaliśmy ponad 13 mln zł na budowę kanalizacji.

Dzięki inwestycjom w sieć udało się podłączyć do kanalizacji około 500 osób – Sądeckie Wodociągi podpisały w 2021 roku 110 umów na odbiór ścieków.

W roku 2021 najwięcej gmina wydała na kanalizację w Mostkach – 9,2 mln zł. Tam prace jeszcze trwają. Natomiast inwestycję w Moszczenicy Niżnej zakończono. Ostatni etap prac kosztował 3 mln zł. Jak na razie w Moszczenicy Niżnej do sieci podłączyło się 46 odbiorców. Mieszkańcy do sieci podłączali się również w Starym Sączu (31 umów) i w innych miejscowościach ( po kilka, kilkanaście umów). 656 tys. zapłacono za pierwszy etap prac w Gołkowicach Dolnych.

Dofinansowaliśmy przyłącza mieszkańcom i wydaliśmy na to w 2021 r. 306 tys. zł – mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Uchwała rady w tej sprawie nadal obowiązuje i w budżecie na rok 2022 również zabezpieczyliśmy pieniądze na ten cel. Gmina Stary Sącz przeprowadziła również 107 kontroli przepisów przestrzegania ustawy o zachowaniu czystości i porządku i wydała 14 decyzji nakazujących przyłączenie się do kanalizacji.

Przypominamy, że Gmina Stary Sącz prowadzi program finansowego wparcia dla mieszkańców podłączających się do sieci kanalizacyjnej. Wszystko o naborze wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego znajdziecie Państwo tutaj https://bip.malopolska.pl/starysacz,m,333041,program-dofinansowujacy-budowe-przylaczy-kanalizacyjnych.html lub pod nr tel. 18 449 77 23.

Dlaczego warto i trzeba podłączać do sieci kanalizacyjnej?

Powodów jest kilka, a najważniejsze z nich to czyste środowisko, zdrowie, dotacje do przyłączy, prawny obowiązek, a w razie braku podłączenia możliwe sankcje.

Przepisy prawne

Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie 91/271/EWG oraz uporządkowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/W. Głównym celem przyjęcia dyrektywy 91/271/EWG było ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji powinno zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego. Dyrektywa ta wprowadza pojęcie „aglomeracji” jako podstawowej jednostki obszaru, na której jest prowadzone gospodarowanie ściekami komunalnymi. Gmina Stary Sącz należy do obszaru aglomeracji Nowy Sącz o równoważnej liczbie mieszkańców 180 000, w której istnieje obowiązek ujęcia w system kanalizacyjny ścieków sanitarnych i odprowadzenia ich do oczyszczalni. Obszar ten musi być skanalizowany co najmniej w 98%.

Nieruchomości zlokalizowane w obszarze aglomeracji i mające techniczne możliwości muszą być podłączone do kanalizacji sanitarnej. Brak wykonania powyższego obowiązku, wynikającego z ww. dyrektyw oraz z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) będzie skutkować wydaniem decyzji nakazującej podłączenie do kanalizacji, a przy dalszej opieszałości wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Przydomowa oczyszczalnia – tak, ale…

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w obszarze aglomeracji i wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) mają obowiązek monitorowania jakości ścieków oczyszczonych, wprowadzanych do wód lub do ziemi. Wiąże to się z koniecznością przeprowadzania analiz ścieków po oczyszczeniu z częstotliwością nie mniejsza niż 24 próbki w okresie roku, przez akredytowane laboratoria. Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej tylko w przypadku kiedy spełnia ona wymagania określone w ww. przepisach.

Zadanie pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Skip to content