Rusza nowy nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

Burmistrz Starego Sącza informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dotacji do wymiany kotłów węglowych w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II edycja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Termin naboru wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji wraz wymaganymi dokumentami należy składać w terminie od 18.07.2022 r. do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Warunki przyznania dotacji:

  1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji
  2. poddanie budynku ocenie energetycznej, wykonanej przez firmę zewnętrzną skierowaną przez Urząd Marszałkowski;
  3. zaakceptowanie zapisów zawartych w ocenie energetycznej;
  4. podpisanie umowy o udzielenie dotacji z Gminą;
  5. wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie określonym w ocenie energetycznej;
  6. likwidacja starego źródła ciepła i przystąpienie do użytkowania nowego źródła ciepła;
  7. wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej;
  8. złożenie wniosku o wypłatę dotacji.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji.

Pobierz:

Regulamin

Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II edycja”

Numer Projektu: RPMP.04.04.02-12-0245/18

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie niskiej emisji SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Skip to content