Najpierw projekt, potem budowa.

Burmistrz Jacek Lelek podpisał dzisiaj umowy na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji w Gołkowicach Dolnych oraz kanalizacji i wodociągu w Moszczenicy Wyżnej. Wykonawcę reprezentowała pani Danuta Machnik prezes zarządu firmy.

To oznacza, że przed Gminą Stary Sącz kolejny etap inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Moszczenicy Wyżnej będzie kosztowała 11 143 800 zł, a sieć kanalizacyjna w Gołkowicach Dolnych 12 398 400 zł. Inwestycja jest prowadzona w systemie zaprojektuj i wybuduj. W tym momencie przed konsorcjum firm Machnik i Krisbud, które wygrały przetarg etap projektowania inwestycji.

Długość kanalizacji w Moszczenicy Wyżnej wyniesie ok. 8,0 km kanałów grawitacyjnych i ok. 0,7 km przewodów tłocznych. W Gołkowicach długość projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 10,3 km kanałów grawitacyjnych i ok. 2,3 km przewodów tłocznych. Planuje się pompownie ścieków w ilości 4 szt. i podłączenie 207 budynków do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Sieć wodociągowa w Moszczenicy Wyżnej ok. 7,0 km. Planuje się podłączenie 109 budynków do wybudowanej sieci wodociągowej. W ramach umowy wykonawca opracuje dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Zadanie pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Skip to content