OTWARTY KONKURS OFERT
na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w 2023 roku.

Informacje i materiały do pobrania dostępne są pod tym linkiem.

Skip to content