Nabór dla NGO z terenu Województwa Małopolskiego

Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Województwo Małopolskie m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 31 stycznia 2023 roku (wtorek).

Jeśli działasz w małopolskich organizacjach pozarządowych i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ocenia oferty od NGO, które wpływają w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, masz na to szansę – wystartuj w trwającym właśnie naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

Głównym zadaniem kandydatów będzie reprezentacja organizacji pozarządowych (lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w opiniowaniu ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Kandydatów mogą więc zgłaszać zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami).

Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z III sektorem realizuje wiele zadań publicznych. Dlatego też, jak co roku, ogłaszamy nabór do bazy kandydatów oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert. Ogromnie cenimy doświadczenie i ekspercką wiedzę organizacji pozarządowych. Liczymy więc na to, że ta współpraca będzie nie tylko gwarancją przejrzystości całego procesu oceny, ale też – w szerszej perspektywie – zaowocuje świetnymi inicjatywami i harmonijnym rozwojem Małopolski. Serdecznie zapraszam do składania aplikacji w ogłoszonym naborze

– mówi Iwona Gibas Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.  

Szczegółowe wymagania i zasady naboru znajdują się w ogłoszeniu, które możesz pobrać poniżej. Do ogłoszenia dołączono obowiązujący formularz zgłoszenia, a także wzór rekomendacji i koniecznych oświadczeń. Załącznik nr 3 dotyczy tylko przedstawicieli Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (tj. Oświadczenie organizacji pozarządowej o wyrażeniu zgody na wpisanie przedstawiciela MRDPP w skład bazy członków komisji konkursowych).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją należy do dnia 31 stycznia 2023 roku:

 1. Przesłać tradycyjną pocztą na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  Kancelaria Zarządu,
  Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich,
  ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków
  Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, nie data stempla pocztowego.
 2. Złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym, przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek) w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. Koniecznie z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych – ngo”. 
 3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP), podpisując plik swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym z uwagi na konieczność złożenia podpisu elektronicznego osobno przez kandydata (w części A) oraz osobno przez podmiot uprawniony, który kandydata wskazuje (w części B), konieczne jest wydzielenie tych części formularza do odrębnych plików, celem złożenia właściwych podpisów. Z kolei wymagane rekomendacje dla kandydata można zeskanować i przesłać razem z formularzem zadania przez ePUAP. Rekomendacje mogą być również podpisane elektronicznie przez podmioty uprawnione i zebrane przez kandydata a następnie w tej formie przesłane wraz z formularzem przez ePUAP. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w Zespole ds. Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerami telefonów: 12 61 60 531, 12 61 60 522 lub pod adresem e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl.

Skip to content