Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom.

Świadczenie będzie przysługiwało sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat;
  2. uzyskali odpowiedni wiek:

a) w przypadku kobiet 60 lat,

b) w przypadku mężczyzn 65 lat;

  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku został określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r.  w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1238). 

Do wniosku składanego do KRUS osoba uprawniona do świadczenia musi dołączyć m. in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Stary Sącz, wydane przez Burmistrza Starego Sącza. Aby uzyskać ww. zaświadczenie w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu należy złożyć stosowny wniosek. Do pobrania poniżej

Formularz wniosku można również otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,                      ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz (pokój nr 26).

W przypadku braku w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż 8 lat, Burmistrz wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS. Wówczas do wniosku składanego do KRUS należy dołączyć pisemne oświadczenie złożone przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił  w nim funkcję sołtysa. Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat.

Dodatkowo do wniosku składanego do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Wzór oświadczenia o niekaralności

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Skip to content