Legenda sądeckiego bibliotekarstwa przeszła na emeryturę

Maria Sosin po 51 latach pracy zawodowej przekazuje pałeczkę następcom, których sama wychowała. Starosądecką biblioteką kierowała od 2002 r.

Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu dyrektorce starosądeckiej biblioteki dziękowali burmistrzowie i radni. Poniżej postaramy się przybliżyć choć trochę szeroką działalność zawodową Marii Sosin.

Dzięki otwartości na nowoczesne rozwiązania i technologie, kreatywności komunikatywności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów możliwa była konstruktywna współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami i realizacja wielu przedsięwzięć i pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność, lepsze funkcjonowanie i rozbudowę bibliotek. Maria Sosin to osoba znana i niezwykle ceniona nie tylko w środowisku bibliotekarskim. W strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działa od 1966 r. Zawsze ogromną wagę przykładała do działalności kulturalno-edukacyjnej promującej książkę i czytelnictwo. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, sesje popularno – naukowe o zasłużonych sądeczanach i starosądeczanach. Brała także udział wraz ze wszystkimi bibliotekami w powiecie w akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i „Narodowe Czytanie”. Od wielu lat w kalendarzu imprez czołowe miejsce zajmują spotkania w ramach „Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej”, akcja „Z Książką na Walizkach” przy współpracy z Wydawnictwem Literatura, czy „Dni Tischnerowskie” – organizowane corocznie w Starym Sączu. Biblioteki mają również bogata ofertę dla dzieci organizując m.in. „Ferie w Bibliotece” i„Wakacje w Bibliotece”.

Maria Sosin to nieustanna orędowniczka szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Zachęca do podejmowania studiów i uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych. Organizowała m.in. szkolenie z zakresu: ochrony danych osobowych– dla dyrektorów bibliotek powiatu nowosądeckiego – przy współpracy Instytutu Książki, prezentacji nowych form zbiorów bibliotecznych w Internecie, a także analizę zawartości katalogów OPAC na przykładzie bibliotek powiatu nowosądeckiego dla wszystkich bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego – przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Organizowała również cykliczną Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Nowosądeckiego w ramach Powiatowego Dnia Bibliotekarza, szkolenia dla bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego – przy współpracy Programu Rozwoju Bibliotek pn. „Dobre spotkania. Jak to zrobić?” i coroczny wyjazd na Targi Książki w Krakowie, dzięki któremu bibliotekarze mają możliwość udziału w ciekawych spotkaniach i panelach.

Maria Sosin jest pomysłodawczynią i organizatorką „biblioteki powiatowej”, która działa na zasadzie współpracy ponad 60 bibliotek w powiecie nowosądeckim (przy pełnej ich autonomii) pod egidą kierowanej przez nią Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu. Sprawne zarządzanie biblioteką i wzorową współpracę z innymi placówkami bibliotecznymi ułatwia „Strategia Rozwoju Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu” jej autorstwa. W myśl tej strategii biblioteki zmieniły się uwzględniając oczekiwania lokalnego środowiska i zmian zachodzących w bibliotekarstwie. Dzisiaj biblioteka, którą kierowała Maria Sosin, jej filie i większość bibliotek w Powiecie Nowosądeckim, daleko wykraczają poza swoje pierwotne funkcje: są miejscem spotkań mieszkańców, występów, wystaw, prelekcji, wieczorów autorskich itd. Są prawdziwymi centrami kultury w wielu miejscowościach.

Maria Sosin położyła przy tym ogromny nacisk na zmianę wizerunku podległych placówek i wspólnie z dyrektorami bibliotek podejmowała działania, aby poprawić funkcjonowanie i estetykę placówek. Wszystkie biblioteki powiatu nowosądeckiego wzięły z jej inicjatywy udział w I oraz II edycji Programu Rozwoju Bibliotek, a Maria Sosin pozyskała środki z Programu Wieloletniego Kultura + „Priorytet Biblioteka – Infrastruktura bibliotek na budowę filii bibliotecznej w Gołkowicach Górnych (Gmina Stary Sącz). Koszt zadania to 2 223 900 zł. Bibliotekę oddano do użytku w 2015 r.

Pierwszym efektem starań pani dyrektor o poprawę warunków lokalowych bibliotek w Gminie Stary Sącz było oddanie w listopadzie 2012 r. budynku o powierzchni 530 m2 dla Filii bibliotecznej w Barcicach. Maria Sosin nieustannie inspirowała dyrektorów bibliotek w powiecie nowosądeckim do sięgania po środki zewnętrzne na remonty i budowę swoich placówek. Rozpoczęła proces komputeryzacji, zachęcała do podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach, organizując konferencje, wyjazdy szkoleniowe, studyjne, podnoszące kompetencje bibliotekarzy, integrujące i scalające środowisko bibliotekarskie powiatu nowosądeckiego. Dzięki jej wsparciu i pomocy przy pisaniu wniosków do Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek otworzono w maju 2013 r. nową filię  w Kamionce Wielkiej (Powiat Nowosądecki), a biblioteka w Podegrodziu ( Powiat Nowosądecki) także otrzymała środki na budowę nowego lokalu. Kolejnym dziełem, które dokończy już nowa pani dyrektor Monika Jackowicz-Nowak jest budowa filii biblioteki w Przysietnicy (znów przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Maria Sosin od 1968 r. jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, od 1978 zastępcą przewodniczącego SBP Oddział Nowy Sącz, od 2000 członkiem Okręgu Krakowskiego Zarządu SBP w Krakowie, zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania w Starym Sączu (od 2009), oraz zastępcą prezesa Starosądeckiej Fundacji Kultury (od 2012).

Skip to content