Gmina Stary Sącz operatorem w programie Czyste Powietrze

Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie pełnienia przez Gminę Stary Sącz roli operatora w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.

WFOŚiGW w Krakowie wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizuje i udostępnia środki finansowe na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu Czyste Powietrze oraz jego realizacji na terenie gminy, a także zakres działań realizowanych w roli operatora, w tym: aktywne dotarcie do potencjalnych beneficjentów oraz ich wsparcie
i obsługa w procesie składania wniosków o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził nowe atrakcyjne warunki współpracy dla gmin zaangażowanych w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nowe środki finansowe przeznaczone na ten cel skierowane są nie tylko do gmin, które już uczestniczą w programie, ale również trwa kolejny nabór dla samorządów, które jeszcze nie dołączyły do programu. Przekazujemy środki dla gmin za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umów udostępnienia środków – mówi Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. – Porozumienia zawierane przez wojewódzkie fundusze z gminami zawierają dwa obszary finansowania, tj. finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez gminy w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz finansowanie ryczałtowe za wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność składane przez wnioskodawców i beneficjentów programu za pośrednictwem gminy – dodaje.

Gminy w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego już teraz pełnią między innymi funkcję informacyjną na temat programu dla zainteresowanych beneficjentów. Podejmując się roli operatora, do ich głównych zadań będzie należało również podejmowanie działań mających na celu aktywne poszukiwanie właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy mogą być potencjalnymi wnioskodawcami podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania i zapoznanie ich z korzyściami wynikającymi z programu, pomoc beneficjentom w zakresie zaplanowania całego przedsięwzięcia, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, zagwarantowanie dostępności dla wnioskodawców wykwalifikowanego, przeszkolonego przez WFOŚiGW w Krakowie pracownika, który przeprowadzi ich przez cały proces inwestycyjny, bazujący na wykonanym audycie energetycznym budynku, a także wspierać przy wypełnianiu wniosków o płatność, aż do całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia.

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

– Nasza współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie licznych projektów jest bardzo efektywna i owocna, a fakt, że 25 gmin z województwa małopolskiego podpisało porozumienia w sprawie pełnienia roli operatora w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze świadczy o tym, że zaangażowanie w budowanie zrównoważonej przyszłości na szczeblu krajowym i lokalnym jest dla nas wszystkich niezwykle ważne – mówi Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W całym 2022 roku Polacy złożyli 158 tysięcy wniosków w programie Czyste Powietrze, zaś w pierwszym półroczu 2023 roku złożono ich już ponad 101 tysięcy. Fakt ten świadczy o tym, że program cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Źródło: WFOŚ w Krakowie

Skip to content