Odbiór śmieci – co z firmami i instytucjami?

Od 1 kwietnia 2020 r. gminny system odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie obejmował odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, czyli firm i instytucji.

3 lutego 2020 r. Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę nr XIX/322/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1462).

Od 1 kwietnia 2020 r. gminny system odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie obejmował odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, czyli firm i instytucji.

W związku z tym w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) konieczne jest zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Sącz.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina w ramach swoich kompetencji będzie kontrolować posiadanie umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz dowodów uiszczanych opłat za te usługi.

Wg stanu na dzień 4 marca 2020 r. w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Sącz wpisane są następujące podmioty:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
  34-451 Tylmanowa – os. Rzeka 133
  tel. 18 262 50 95
 1. EKO – Energia Sp. z o.o.
  35-210 Rzeszów, ul. Króla Augusta 38
  tel. 18 478 16 22
 1. SUEZ Małopolska Sp. z o.o.
  ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków
  tel. 12 644 22 41
  Oddział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz
 1. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C.
  z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3
  tel. 18 442 01 00
 1. Transport Specjalizowany Marek Wójcik
  z siedzibą 33-386 Podegrodzie 172
  tel. 18 445 95 03
 1. Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” Marek Strzelec
  32-861 Iwkowa 482
  tel. 14 684 40 59
 1. NOVA Sp. z o.o.
  ul. Śniadeckich 12, 33-300 Nowy Sącz
  tel. 18 442 12 00
 1. AVR Spółka Akcyjna
  ul. Józefa Dietla 93/4
  31-031 Kraków
  tel. 12 421 02 06
 1. AVR S.p.A.
  00133 ROMA – Via Francesco Tensi 116
  tel. 885 665 002
 1. KOMPOSTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Wiklinowa 4a
  33-300 Nowy Sącz
  tel. 18 444 31 72
 1. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
  ul. Lacha 10
  41-800 Zabrze
  tel. 32 376 34 50
 1. F.H.U. „HELL-MARK” Helena Agata Borek
  ul. Zielona 92
  33-335 Nawojowa
  tel. 606 353 406
 1. PMP Style Sp. z o. o.
  33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowa 60
  tel. 603 092 499

Skip to content