Nowa stawka śmieciowa, częściowe zwolnienia z opłaty, obowiązkowa segregacja…

Rada Miejska w Starym Sączu podjęła 3 marca 2020 r. kolejne uchwały związane z gospodarką odpadami. Sprawdź, co się zmieniło.

Najważniejsze zmiany obejmują:

1. Zmianę stawki: od 1 kwietnia 2020 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyniesie miesięcznie 20,00 zł za jednego mieszkańca.

2. Częściowe zwolnienia z opłaty:

  • dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, w wysokości 2,00 zł/mieszkańca za miesięcznie. Warunkiem częściowego zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie nowej deklaracji .
  • dla dzieci posiadających ważną „Kartę Dużej Rodziny” w kwocie 4 zł/na każde dziecko miesięcznie.

3. Nowe terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • I rata – płatna do 31 marca danego roku
  • II rata – płatna do 30 czerwca danego roku
  • III rata – płatna do 30 września danego roku
  • IV rata – płatna do 30 listopada danego roku .

Powyższe terminy nie wykluczają możliwości wnoszenia opłaty co miesiąc.

4. Nowe wzory deklaracji – obowiązek złożenia deklaracji dotyczy:

  • właścicieli nieruchomości korzystających ze zniżki na kompostowanie bioodpadów, w terminie do 10 MAJA 2020 r., w przypadku uwzględnienia zniżki od 1 kwietnia,
  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, w terminie do 14 dni od wystąpienia tych okoliczności,
  • zmiany danych – ilości mieszkańców – będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana.

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu – dziennik podawczy lub pok. Nr 10, na stronie internetowej gminy w zakładce odpady komunalne.

Deklaracje należy składać w urzędzie miejskim, ZALECANE – drogą pocztową lub za pośrednictwem e-PUAP. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, w przypadku rozbieżności danych ilościowych osób, tj.: dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, w której zamieszkuje, lub inne dokumenty potwierdzające miejsce przebywania osoby poza Gminą Stary Sącz, na której jest zameldowana (umowa najmu, dzierżawy, umowa o pracę).

DO POBRANIA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

5. Obowiązkowe kody kreskowe (etykiety) na odpady segregowane, zmieszane i bioodpady.

Nowym obowiązkiem jest naklejanie kodów kreskowych na pojemnikach, workach z bioodpadami. Kody należy odebrać w tut. Urzędzie pok. Nr 10. Przewiduje się również możliwość przesłania ich pocztą tradycyjną, po zgłoszeniu zapotrzebowania telefonicznie lub mailem. Brak kodów kreskowych na workach, pojemnikach spowoduje nieodebranie ww. odpadów.

6. Obowiązkowa segregacja odpadów na 5 frakcji

Nie ma możliwości wrzucania wszystkich rodzajów odpadów do jednego pojemnika! Informacja o braku segregowania odpadów przekazana przez firmę odbierającą odpady spowoduje naliczenie opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł/osobę na miesiąc.

JAK SEGREGOWAĆ

7. Pozostałe zmiany:

– możliwość oddawania bioodpadów przez cały rok w ramach odbioru z nieruchomości,

– odbiór odpadów wielkogabarytowych raz w roku w ramach zbiorki objazdowej, a w pozostałych okresach w PSZOK Stary Sącz, ul. Piaski.

– możliwość oddawania w PSZOK tekstyliów i odzieży, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w szczególności igieł i strzykawek.   
– ograniczenie ilości odbieranych opon z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do         3,5 T, nie przekraczających 56 cm (22 cale) w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie dla jednej nieruchomości,                            
– wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu i związana z tym konieczność zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wszystkie te zmiany są efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy obowiązek dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawowych. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Starym Sączu w dniu 3 lutego 2020 r. i w dniu 3 marca 2020 obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r.: Nr XIX/322/2020; Nr XIX/323/2020; Nr XIX/324/2020; Nr XIX/325/2020, Nr XX/343/2020, Nr XX/344/2020 dostępne na stronie internetowej gminy: BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Skip to content