Tarcza antykryzysowa dla firm po starosądecku

Nietypowa ze względu na bezpieczeństwo i środki ostrożności (zagrożenie koronawirusem) sesja rady miejskiej została przeprowadzona w kinie Sokół. Maseczki i bezpieczne odległości pomiędzy rajcami miejskimi nie przeszkodziły w dyskusji i podjęciu ważnych uchwał. Szczególnie istotne były te, które mają ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie tego trudnego okresu

Nie mamy wątpliwości, że niektórzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji dlatego zdecydowaliśmy, że trzeba jak najprędzej wprowadzić program wsparcia dla firm – mówi burmistrz Jacek Lelek – Firmy odczują mocno spowolnienie gospodarcze i staramy się robić wszystko, co w naszej kompetencji, by im pomóc.

Pierwszy projekt dotyczył  zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19.  Rada gminy mogła wprowadzić,w drodze uchwały, za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Planowane dochody na 2020 r. z podatku od nieruchomości od przedsiębiorców wynoszą około 6 076 117 zł. Utracone dochody w związku zapobieganiem, oraz zwalczaniem skutków COVID-19 szacuje się na kwotę około 620 000 zł. Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców spełniających łącznie kilka warunków na przykład nieposiadających zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.03.2020 r. i  którzy nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii wystąpią o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Drugi projekt dotyczył zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Należności przypadające od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakazami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być na wniosek dłużnika umarzane w części nie przekraczającej 80%, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na okres nie dłuższy niż 6 m-cy. Wniosek o udzielenie ulgi przedsiębiorca składa nie później niż 30 od dnia odwołania stanu epidemii wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków uprawniających do ulgi.

Rada Miejska przyjęła ponadto uchwałę przeznaczającą dotację dla Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu w wysokości 14 439,60 zł wymianę drzwi wejściowych prowadzących od strony dziedzińca do korytarza przy furcie i uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”.- Uczniowie i studenci pochodzący ze Starego Sącza od lat szczycą się wybitnymi osiągnięciami i sukcesami w konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym z zakresu różnych dziedzin nauki oraz osiągają wysokie wyniki sportowe i sukcesy artystyczne na arenach krajowych i międzynarodowych . Są ambasadorami Starego Sącza – podkreśla burmistrz. – Dzięki przyjętemu programowi mają oni szansę rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i pasje w dziedzinach działalności naukowej, twórczej, artystycznej czy sportowej. Przedłożony projekt uchwały został opracowany na podstawie doświadczeń z pierwszej edycji programu realizowanego w roku szkolnym i akademickim 2019/2020 i ma na celu uszczegółowienie warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych np. w zakresie konieczności zawarcia stosownej umowy stypendialnej, czy też ochrony danych w świetle przepisów RODO

Skip to content