Burmistrz Jacek Lelek z absolutorium

Rady Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Podczas XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej, która odbyła się 21 czerwca 2021 r., burmistrz omówił najważniejsze inwestycje zrealizowane i realizowane w roku ubiegłym oraz przedstawił pełne sprawozdanie z realizacji budżetu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej i wszystkich komisji stałych, 19 radnych Rady Miejskiej (dwóch radnych było nieobecnych) zdecydowało o jednogłośnym podjęciu uchwały i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniu absolutorium. Kilka minut wcześniej burmistrz przedstawił “Raport o stanie gminy”, a rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi Starego Sącza wotum zaufania.

Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez burmistrza, a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu. Podejmując uchwałę udzielającą burmistrzowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa i celowości tych planów.

Po raz kolejny udowodnili Państwo, że jeśli chodzi o dobro i rozwój gminy mówimy jednym głosem i na bok idą partykularne sprawy– dziękował radzie burmistrz Jacek Lelek. – Czasem się spieramy, ale to dobrze dla dyskusji, dla wypracowania najlepszych rozwiązań dla gminy. Bardzo dziękuję radzie za jednomyślność i rozwagę, za tę decyzję i wiele decyzji w ciągu roku, które będą procentowały w bliższej i dalszej przyszłości. To absolutorium to tylko formalnie jest absolutorium dla burmistrza. Uważam, że to absolutorium dla całej naszej wspólnoty samorządowej – dla rady, dla urzędu, zespołu pracowników i dla mieszkańców. Szczególnie chcę podziękować moim najbliższym współpracownikom wiceburmistrzowi Kazimierzowi Gizickiemu, sekretarzowi Danielowi Śmierciakowi, kierownikom referatów i i całemu zespołowi urzędu. Na sam koniec wielkie brawa dla pani skarbnik Bogumiły Klimczak, bez jej ciężkiej pracy nie moglibyśmy realizować tych rekordowych budżetów, które są inwestycjami w rozwój.

Skip to content