Posiedzenie Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego

W Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Rady do spraw Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju. W posiedzeniu rady wziął udział burmistrz Jacek Lelek.

Spotkanie otworzyła prezentacja prof. Marka Rymszy, Doradcy Prezydenta RP, stanowiąca omówienie głównych założeń funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS). Profesor Rymsza akcentował horyzontalny charakter pomocy świadczonej mieszkańcom w ramach tego rodzaju jednostki, a także jej powiązanie z aktywizacją lokalnej społeczności, również poprzez budowanie wrażliwości na potrzeby współmieszkańców. Przypomniał także, że ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych była inicjatywą Prezydenta Andrzeja Dudy. Wpisuje się ona w szereg inicjatyw Prezydenta RP mających na celu nowoczesne pojmowanie, organizację, rozwój i integrację usług społecznych. Podsumowaniem wystąpienia było przypomnienie o planowanej prezydenckiej inicjatywie legislacyjnej w zakresie działalności pomocowej.

Prezentacja stanowiła wprowadzenie do dyskusji, której przedmiotem były przedstawione przez członków Rady doświadczenia samorządów różnych szczebli dotyczące realizacji usług społecznych. Akcentowano szczególnie konieczność systemowego postrzegania realizacji zadań administracji publicznej w tym zakresie w nowej perspektywie, tj. w sposób zintegrowany, a także właściwego wsparcia samorządu ze strony administracji rządowej. Debatowano również na temat możliwych dalszych kierunków zmian odnośnie do uwarunkowań prawnych funkcjonowania CUS.

W drugiej części spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące aktualnej sytuacji związanej z powodziami, jakie miały miejsce w różnych częściach Polski.

Członkowie Rady wskazali ponadto inne istotne sfery funkcjonowania samorządu terytorialnego, które w ich ocenie warto byłoby uczynić przedmiotem dalszych prac Rady.

________________

Po obradach minister Piotr Ćwik oraz Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, spotkali się z dziennikarzami.

fot. KPRP

Skip to content