Oferta realizacji zadania publicznego pn. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ OPRACOWANIE I WYDANIE WYDAWNICTWA PT. „KASZTELANÓWNY WINNEJ GÓRY”

Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ OPRACOWANIE I WYDANIE WYDAWNICTWA PT. „KASZTELANÓWNY WINNEJ GÓRY” złożonej przez Starosądecką Fundację Kultury, 33-340 Stary Sącz ul. Batorego 23.

Uwagi do oferty można nadsyłać do dnia 12 października 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: gmina@stary.sacz.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub zgłaszać osobiście w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój nr 47.

Oferta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/starysacz), na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, w Referacie Rozwoju Lokalnego
i Promocji, pokój nr 47.

Skip to content