Program pomocowy dla rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Od 1 kwietnia 2022 r. rusza program wsparcia dla rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Pomoc dotyczy gospodarstw domowych mających zawartą umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków z Sądeckimi Wodociągami.

Organizatorami przedsięwzięcia są Caritas i spółka Sądeckie Wodociągi.

Jedyną instytucją do kontaktu w sprawie wsparcia finansowego jest Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Małgorzaty, pl. Kolegiacki 1 w Nowym Sączu tel. 785 629 619. Kontakt: w każdy czwartek i piątek w godz. 9-11 i 17-18.

Poniżej Regulamin – prosimy o dokładne zapoznanie się z jego zapisami.

Regulamin wsparcia finansowego udzielanego przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu do opłat za wodę i/lub ścieki dla gospodarstw domowych przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Definicje:

 • Uchodźca – osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie, która musiała opuścić swój kraj ze względu na działania wojenne;
 • gospodarstwo domowe – zespół osób fizycznych zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się (osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe) posiadających ważną umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków;
 • Sądeckie Wodociągi – Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. W. Pola 22, 33-300 Nowy Sącz;
 • Caritas – Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Postanowienie regulaminu:

 1. Wsparcie finansowe udzielane jest dla gospodarstw domowych, które przyjmują uchodźców z Ukrainy i które mają podpisaną umowę z Sądeckimi Wodociągami na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków.  
 2. Wsparcie jest przyznawane z darowizny Sądeckich Wodociągów na rzecz Caritasu i jest realizowane za pośrednictwem tejże organizacji. Darowizna jest przeznaczona na pokrycie rachunków:
 3. za wodę (jeżeli dotyczy) w ilości 3m³ na miesiąc dla jednego Uchodźcy,
 4. za ścieki (jeżeli dotyczy) w ilości 3m³ na miesiąc dla jednego Uchodźcy.
 5. Pomoc jest przyznawana wyłącznie dla Uchodźców przyjętych w indywidualnych gospodarstwach domowych.
 6. Wsparcie będzie realizowane maksymalnie przez trzy miesiące, w okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania się przeznaczonych na ten cel środków.
 7. Wsparcie dotyczy tylko usług dostarczania wody i/lub odbioru ścieków, na które to usługi gospodarstwa domowe starające się o pomoc, mają podpisaną umowę z Sądeckimi Wodociągami.
 8. Obowiązkiem właściciela nieruchomości, w której przebywają Uchodźcy jest niezwłoczna aktualizacja treści Wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w zakresie liczby i okresu przebywania w danym gospodarstwie domowym Uchodźców, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu poprzez informacje przekazaną za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu Caritasu. Brak aktualizacji w danym miesiącu kalendarzowym powoduje wstrzymaniem wsparcia finansowego, aż do czasu dokonania aktualizacji.
 9. Gospodarstwo domowe, składające wniosek do Caritas o przyznanie pomocy, rozliczane Ryczałtem obowiązanie jest do zmiany karty informacyjnej poprzez zaktualizowanie liczby przyjętych osób i dostarczenie jej do Spółki Sądeckie Wodociągi, w przeciwnym wypadku pomoc nie będzie rozliczana.
 10. Wsparciem mogą być objęte gospodarstwa domowe z terenu działalności spółki: Miasto Nowy Sącz (woda i ścieki), Miasta – Gminy Stary Sącz (woda i ścieki), Gminy Kamionka Wielka (ścieki), Gminy Korzenna (woda), Gminy Nawojowa (woda i ścieki).
 11. Zgłoszenia o wsparcie należy kierować wyłącznie do Caritas przy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, pl. Kolegiacki 1, tel. 785 629 619.  
 12. Lista załączników wymaganych do starania się o wsparcie: wniosek (1), zaświadczenie o liczbie przyjętych osób wydane przez właściwą jednostkę rejestrującą uchodźców (2), wzór listy (3), RODO (4).
 13. Weryfikacji danych dokonują Caritas oraz Sądeckie Wodociągi.
 14.  Listę osób objętych wsparciem przygotowuje Caritas.
 15.  Caritas przekazuje potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie listy i wniosków do Sądeckich Wodociągów.
 16.  Sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Caritas i Sądeckie Wodociągi.
Skip to content