“Każdy zrobił coś szczególnego, ważnego i zostawił w Starym Sączu swoje serce”.

22 lipca 2022 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej po raz czwarty wręczono Honorowe Odznaki Starego Sącza. Wyróżnienia mają służyć docenieniu tych osób, które zasłużyły się Staremu Sączowi – miastu i gminie. 

Odznaki w tym roku przyznano następującym osobom.

Barbara Baziak – dyrektorka Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej. Bez reszty oddana szkole i swoim uczniom. Wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży. Dbająca w najmniejszym szczególe o szkołę jako całość: proces nauczania, dobre warunki, tradycje patriotyczne i lokalne, czego wyrazem jest nadanie szkole im. Księdza Prałata Tadeusza Dłubacza i pielęgnowanie pamięci po wybitnym obywatelu Moszczenicy pułkowniku Wojska Polskiego i kapelanie przy urzędzie Prezydenta RP w latach 1995-1999.Osoba skromna, prawdziwy gospodarz. Dzięki jej aktywności, determinacji i dobrej współpracy z samorządem uczniowie ćwiczą i rozwijają swoje talenty sportowe w nowej sali gimnastycznej. W uznaniu za wkład w misję edukowania młodego pokolenia, dbałość o tradycję i kulturę małej ojczyzny oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców uhonorowana Medalem Polonia Minor.

Stanisław Czerpak – mieszkaniec Przysietnicy, Radny Rady Miejskiej I kadencji, społecznik zaangażowany w rozwój małej ojczyzny, mistrz budowlany i autorytet w swojej dziedzinie. Praca w radzie zaraz po odrodzeniu się samorządu lokalnego pozwoliła na szereg działań i ważnych decyzji, które dzisiaj procentują rozwojem całej gminy. Podjął się nadzoru najważniejszych swego czasu dla Przysietnicy budowli: kościoła, plebanii i remizy OSP. Zawsze autentycznie zainteresowany sprawami dla Przysietnicy najważniejszymi, aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności i podejmował inicjatyw dla budowania wspólnego dobra ( odznaka zostanie wręczona w późniejszym terminie)

Helena Drobiszewska  – nauczycielka i wieloletnia dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W trudnych latach 70 i 80-tych dynamicznie prowadziła działania w obszarze kultury i sportu skupiając dzieci, młodzież i dorosłych, organizując półkolonie, konkursy, wystawy, koncerty, audycje muzyczne. MGOK zarządzał wówczas domami i świetlicami wiejskimi, Muzeum Regionalnym, Klubem Omen, Galerią pod Piątką, i Seuchterówką, gdzie prowadzono warsztaty z udziałem Andrzeja Szarka i działał klub twórców nieprofesjonalnych. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury współpracował przy powstawaniu w Starym Sączu filmów: „Most” i „Spadek” wspierając reżyserów Mirosława Gronowskiego i Jacka Butrymowicza. Helena Drobiszewska wprowadzała w świat sztuki, muzyki setki osób, w czasach, kiedy dostęp do tych dóbr był bardzo ograniczony. Inicjatorka powstania pierwszego zespołu Starosądeczanie. Za swoje zaangażowanie uhonorowana nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Miała również swój wkład w przygotowywanie pierwszych wyborów samorządowych w Starym Sączu pełniąc funkcję sekretarza Komitetu Obywatelskiego w Starym Sączu. (odznaka zostanie wręczona w późniejszym terminie).

Jan Golonka – Pracę na rzecz samorządu rozpoczął w 1990 r. kiedy został członkiem Rady Gminy w Łącku i jej przewodniczącym. W momencie powołania Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych został jej wiceprzewodniczącym. Od 1998 r. do 2014 r. pełnił funkcję starosty nowosądeckiego zyskując opinię dobrego i sprawnego włodarza. Jako starosta nowosądecki aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej i był otwarty na potrzeby mieszkańców i włodarzy gmin w tym Starego Sącza. Realizując swoje zadania stawiał sobie za cel przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo, a w szczególności poprawę infrastruktury drogowej. Za działalność na rzecz rozwoju samorządu, powiatów i za kształtowania pozytywnego wizerunku Ziemi Sądeckiej został uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzięki jego determinacji i otwartości na potrzeby naszego samorządu mogła powstać nowa siedziba Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, doszła do skutku przebudowa ulicy Węgierskiej i remont mostu na Popradzie.

Anna Kolak – Radna Rady Miejskiej I kadencji, całe zawodowe życie związana z pielęgniarstwem i położnictwem. Niewiele jest chyba zawodów, w których tak realizuje się niezwykłe wprost – a jednocześnie, co trzeba przyznać, nie zawsze należycie doceniane – poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi. Kariera zawodowa Pani Anny Kolak to dowód na to, jak pięknie można wypełnić życiowe powołanie. Trudno o osobę w Starym Sączu, która Anny Kolak nie zna i takiej, która nie doświadczyła od niego choćby drobnej pomocy i wsparcia. Szczególnie wart podkreślenia jest fakt zawsze aktywnego kontaktu, rozmowy i ogromnej życzliwości. To osoba skromna, uśmiechnięta, prawdziwie pomocna dłoń. Nie tylko wielkie dokonania i zasługi czynią nasze życie lepszym. Takie osoby dzięki wielkiej serdeczności i gotowości poświęcenia swojego czasu dla innych umacniają wiarę w ludzi.

Wojciech Lasek – współzałożyciel i przez wiele lat wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”. Przez wiele lat działalności z zaangażowaniem włączał osoby niepełnosprawne w życie kulturalne i sportowe lokalnej społeczności. Współpracował z różnymi instytucjami z powiatu nowosądeckiego promując swoich podopiecznych. Jego największą pasją jest działalność artystyczna. W prowadzonym przez Stowarzyszenie „Gniazdo” Środowiskowym Domu Samopomocy stworzył kabaret „Gumowe ucho”, dla którego pisał teksty i reżyserował przedstawienia. Z jego inicjatywy powstała nieistniejąca już „Galeria pod Gniazdem” w sieni zabytkowego budynku przy starosądeckim rynku. Inicjator społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli, wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych. Wspólnie z zespołem Gniazda działał na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin przełamując stereotypy, kreuje pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności. Wojciech Lasek to wielkie serce oddane w pracę na rzecz rozwoju kulturalnego i integracyjnego niepełnosprawnych mieszkańców Sądecczyzny.

Wiesława Legutko (nieobecna) – emerytowany nauczyciel biologii. Całe swoje życie zawodowe związała z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Nauczyciel-pasjonat, a swoją pasją do biologii i umiłowaniem przyrody zarażała swoich podopiecznych. Umiejętnie rozbudzała u uczniów zainteresowania i dbała o ich rozwój. Zachęcała uczniów do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zapewniając im solidne przygotowanie, by godnie reprezentowali szkołę i czuli satysfakcję ze swoich osiągnięć. Sukcesów Pani Wiesławy w tej dziedzinie nie sposób przecenić. Lista olimpijczyków, laureatów i finalistów konkursów jest bardzo długa. Dbałość o poziom nauczania, ciągłe doskonalenie sprawiały, że Pani Wiesława umiała sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem”- w myśl tej maksymy Pani Wiesława Legutko zabierała swoich uczniów w piękny świat przyrody ojczystej, na górskie szlaki, ścieżki przyrodnicze, zajęcia terenowe i w miejsca, które stanowiły centrum edukacji przyrodniczej, by Jej podopieczni zdobywali nowe doświadczenia i przeżywali przygody. Pani Wiesława kierowała się zawsze jedną zasadą” Jeśli chcesz wymagać od innych, zacznij od siebie”. A w pamięci wdzięcznych uczniów Pani Wiesława Legutko pozostaje jako bardzo wymagający, ale sprawiedliwy Nauczyciel-Przyjaciel. (odznaka zostanie wręczona w późniejszym terminie).

Antoni Majerski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych. Funkcję te pełni nieprzerwanie od 1993 roku. Przez 35 lat pod jego okiem pierwsze szlify w strażackim fachu zdobyło dziesiątki druhów. Mocno zaangażowany w odpowiednie zabezpieczenie i wyposażenie sprzętowe jednostki oraz wysoki poziom wyszkolenia strażaków. Jednostka jako pierwsza z gminy weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Konsekwentnie zaangażowany w sprawy innych ludzi, również te niezwiązane ze sprawami OSP, aktywne działa na rzecz lokalnej społeczności, podejmuje inicjatywy dla budowania wspólnego dobra i wnosi wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. W przeszłości uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych. Za jego prezesury jednostka otrzymała nowy sztandar (w 2007 r. na 85-lecie) ufundowany przez mieszkańców i samych strażaków, nastąpiła rozbudowa remizy o jeszcze jedną kondygnację, w której znalazły się nowe funkcjonalne pomieszczenia. Zwieńczeniem działalności prezesa Antoniego Majerskiego jest pozyskanie przez jednostkę fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu pożarniczego MAN i wprowadzenie OSP z Gołkowic Górnych w drugie stulecie działalności. W tym roku bowiem druhowie z Gołkowic Górnych obchodzą jubileusz 100-lecia.

Kazimierz Nakielski -emeryt Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, po 47 latach pracy na różnych stanowiskach, inicjator i organizator uruchomienia linii autobusowej MPK do Przysietnicy, przewodniczący Komitetu elektryfikacji Przysietnicy, działacz podczas budowy remizy OSP w latach 70-tych, sekretarz Komitetu Telefonizacji w Przysietnicy, Sekretarz Komitetu Budowy gazyfikacji, współpraca przy budowie kanalizacji, były Przewodniczący Rady Parafialnej w Przysietnicy. Współpraca i pomoc przy budowie kościoła, nadal współpracuje z organizacjami (kościół, szkoła, stowarzyszenia). Ławnik Sądu Okręgowego – druga kadencja.

Jadwiga Postawa – nauczycielka j. polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Całe swoje życie poświęca szkole. Pomysłodawczyni, współorganizatorka i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, obywatelskich, historycznych i patriotycznych. Z najważniejszych należy wymienić projekty: „Młody Obywatel” – promujący wiedzę na temat społeczności lokalnej, ale także zaangażowanie młodego pokolenia do aktywnego działania w swoim najbliższym środowisku, trwający do roku szkolnego 2015/2016 autorski program dydaktyczny „Przygoda z nauką w murach UJ” – współpraca z najstarszą polską uczelnią owocująca wieloma inspirującymi wyjazdami uczniów do Krakowa, projekt „Był sobie sztetl…” który oddawał hołd pamięci bohaterowi czasów wojny i ofiarom Holokaustu i nawiązujący do niego I Starosądecki Dzień Pamięci o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – inicjatywa „Nie wszystkie światła gasną” ma na celu ocalenie od niepamięci wojennych historii Rodzin: polskich i żydowskich. Prócz organizacji licznych wyjazdów i warsztatów edukacyjnych Pani Jadwiga Postawa jest żywo zaangażowana w propagowanie myśli i dzieła ks. prof. Józefa Tischnera w szkolnym środowisku. Wszystkie te interdyscyplinarne działania, prawdziwa praca u podstaw, przyczynia się nie tylko do promocji kształtowania pięknej polszczyzny, obrony jej przed wulgaryzacją, mową nienawiści i zapożyczeniami. To nauka wrażliwości, piękna i różnorodności świata i odszukania w nim własnego miejsca i tożsamości.

Andrzej Pasoń – artysta rzeźbiarz i architekt, ukończył z wyróżnieniem ASP w Krakowie (1986 – 1993) na wydziale rzeźby w pracowni prof. Stefana Borzęckiego. Mieszka i pracuje w Starym Sączu. Po dyplomie pracował na wydziale form przemysłowych ASP w pracowni prof. Kućmy (1993 – 1996). Od początku swojej działalności projektuje i wykonuje wystroje wnętrz w świątyniach. Wykładowca katolickiego liceum plastycznego i pomaturalnego studium plastycznego im. Bł. Piotra Frassati w Nowym Sączu (projektowanie i aranżacja wnętrza sakralnego). Posiada również przygotowanie w zakresie projektowania architektonicznego. Od lat współpracuje z Gminą Stary Sącz przy różnych projektach dotyczących promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz sakralnego. Jest autorem wystroju kościoła pw. Bożego Miłosierdzia na os. Słonecznym. Jest przykładem na to, że artysta powinien przeobrażać naszą codzienność, biorąc na siebie odpowiedzialność za kształt przestrzeni i tkankę miejską.

Józef Stec – artysta, plastyk i konserwator dziełk sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki i Podyplomowych Studiów Konserwacji Architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej, uprawa malarstwo sztalugowe i ścienne, projektuje witraże. Członek ZwiązkuPolskich Artystów Plastyków. Uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym w 2021 r. prestiżowym, srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej. W latach 1989-2000 kierował pracownią konserwatorską w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Od 2006 r. prowadzi własną firmę: Pracownia Plastyczna i Konserwatorska „ATStec-Józef Stec”. Pod jego kierunkiem wykonanych zostało szereg kompleksowych konserwacji wnętrz i elewacji kościołów i cerkwi, pałaców, kamienic i szkół, a także obrazów wotywnych i ołtarzowych, zabytkowych rzeźb i nagrobków. Józef Stec jest członkiem TMSS od 2011 r. ale z Towarzystwem współpracuje już od 1999 r. kiedy to jako członek ZPAP zorganizował Międzynarodowy Plener Malarski ku czci. bł. Kingi przed jej kanonizacją przez papieża Jana Pawła II w Starym Sączu. Prace z tego pleneru znajdują się w muzeum, w klasztorze Sióstr Klarysek i Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek w naszym mieście. Od 2006 r. corocznie czynnie uczestniczy w prowadzonym przez Towarzystwo projekcie „Ratujemy zabytkowe nagrobki na starosądeckich cmentarzach”, dotychczas przywracając piękno 52 zniszczonym nagrobkom. Wykonał kompleksową konserwację 3 cennych obrazów ze zbiorów Muzeum Regionalnego. Należy podkreślić, że wszystkie te prace wykonywane były „po kosztach”. Społecznie wykonał projekty 5 tablic pamiątkowych na terenie miasta. Jest społecznym doradcą prezesa Towarzystwa w zakresie konserwacji eksponatów i zabytkowej siedziby muzeum. Jest bardzo uczynny i nigdy nie odmawia pomocy. Wykonał też wiele realizacji na rzecz Starego Sącza: remont konserwatorski kościółka św. Rocha, częściowe konserwacje w kościele klasztornym Sióstr klarysek, kaplica św. Kingi przy źródełku , remont elewacji, Domu na Dołkach i budynku Rynek 24. Wykonał też tablice „Pomnik Historii” i „Śladami średniowiecznych mnichów”. W 2021 r. uczestniczył w Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Starym Sączu. Stale zainteresowany sprawami Starego Sącza i jego zabytków.

Tadeusz Szewczyk – starosądeczanin, swój pierwszy zakład rzemieślniczy otworzył w marcu 1986 roku. Ambasador rzemiosła sądeckiego i reprezentant jego interesów na forum ogólnokrajowym – jako Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Komisji ds. Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru tego związku oraz Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Obecnie pełni funkcję prezesa Izby. Tadeusz Szewczyk wchodzi w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu Nowosądeckiego, jest również członkiem Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego oraz Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. Od początku prowadzenia swojej działalności gospodarczej nie szczędził czasu i energii na szkolenia młodych adeptów rzemiosła w branży budowlanej. Jest również inicjatorem powstania Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która działa pod egidą nowosądeckiej Izby Rzemieślniczej. To człowiek niezwykłej skromności, o wielu zainteresowaniach i pasjach. Dał się poznać również jako działacz sportowy. Przez wiele współorganizował i wspierał jedną ze sztandarowych starosądeckich imprez – Jarmarku Rzemiosła.

Ks. Marek Tabor – Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1982. Pracował m.in. w Radłowie i w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Później wyjechał do Niemiec, gdzie przez kilka lat pełnił posługę w Polskiej Misji Katolickiej w Mainz w Moguncji. W 2000 r. został kapelanem w starosądeckim klasztorze klarysek, gdzie sprawował duchową opiekę nad siostrami. Skupiał też dużą grupę wiernych, którzy szukali wsparcia w kościele św. Trójcy i u św. Kingi. Krzepił ich słowem Bożym, odprawiał nabożeństwa, zasiadał w konfesjonale. Uczył wiary na lekcjach religii w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie zapisał się jako lubiany i poważany przez młodzież i profesorów Liceumduszpasterz. Swoje liczne uzdolnienia i umiejętności wykorzystał jako proboszcz parafii św. Elżbiety. Ta posługa i dbałość o duchowy rozwój parafii trwa od 16 VIII 2009 r. Od 2015 roku kapelanem OSP w Gminie Stary Sącz. Na podkreślenie zasługuje fakt dbałości o kościół farny, jego zabytki, przychylność Starosądeckiemu Festiwalowi Muzyki Dawnej i włączanie się w organizację uroczystości i wydarzeń gminnych. Ks. Marek Tabor wnosi tym samym niebagatelny wkład w ochronę substancji kulturowej i zabytkowej Starego Sącza jako całości. Najnowsza inicjatywa to rozpoczęcie starań o odbudowę zabytkowych organów Głowińskiego o w kościele farnym.

Joanna Ustarbowska-Dudka – pianistka, organizatorka i dyrektorka Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu od jej założenia w 2007 roku. Przez 14 lat istnienia szkoła pod jej dyrekcją wypracowała własne tradycje, wyedukowała doskonałych muzyków i mocno zaznaczyła się na artystycznej mapie Sądecczyzny. Od początku szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem i odpowiadała na potrzeby miasta o tradycjach muzycznych sięgających w XIII wieku. W pierwszym roku istnienia szkoły naukę rozpoczęło 14 uczniów. Z czasem grupy instrumentów poszczególnych sekcji zostały rozszerzone. Na przestrzeni 14 lat mury szkoły opuściło 142 absolwentów. na 10-lecie działalności szkoła przeprowadziła się do nowej siedziby. O przyjęcie do szkoły ubiega się młodzież nie tylko z Gminy Stary Sącz ale także z okolicznych miejscowości. Jest to związane nie tylko z dobrym poziomem nauczania, ale przede wszystkim ze specyficzną atmosferą stwarzającą partnerskie warunki pracy między nauczycielem a uczniem. Duża aktywność koncertowa, występy uczniów, sukcesy w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych ugruntowały pozycję szkoły w regionie i podniosły jej rangę w środowisku muzycznym. Wielu absolwentów kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia i akademiach muzycznych oraz aktywnie udziela się artystycznie grając w orkiestrach, zespołach ludowych i innych. Szkoła organizuje imprezy, koncerty, jest gospodarzem warsztatów, podczas których młodzi instrumentaliści doskonalą swoje umiejętności pod okiem profesorów, współpracuje z różnymi instytucjami, szkołami, przedszkolami i stowarzyszeniami. Tworzy oprawę muzyczną uroczystości państwowych, rocznic i ważnych wydarzeń w życiu miasta.

Agnieszka Wójcik – założycielka i właścicielka starosądeckiej firmy Furini i największego w Polsce sklepu internetowego z pufami i fotelami relaksacyjnymi pufy.pl. Dzięki bezpośredniej współpracy z najlepszymi producentami materiałów oraz zaawansowanym możliwościom produkcyjnym i dystrybucyjnym, starosądecka marka oferuje produkty najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Marka stworzona w 2006 roku do dzisiaj broni się wysoką jakością i funkcjonalnością, wspieranej przez nowoczesne wzornictwo oraz atrakcyjne ceny. Starając się szybko reagować na zmiany zachodzące na światowym rynku meblarskim, firma Furini Świat Puf i Foteli stale poszerza swoją ofertę, wprowadzając nowości pojawiające się na zagranicznych rynkach. Działalność firmy to dowód, że biznes nad Popradem jest możliwy i dochodowy, a Stary Sącz to dobre miejsce na prowadzenie firmy. Agnieszka Wójcik przez wiele lat dała się poznać się jako hojny i sprawdzony mecenas wielu mniejszych i większych imprez od Festiwalu Pannonica przez Turniej Sokolika po Bieg św. Kingi oraz wielu wydarzeń charytatywnych i społecznych.

Miroslav Vilkovský – słowacki samorządowiec, burmistrz miasta Lewocza w kadencji 2006 – 2010, 2010 – 2014, i w obecnej kadencji od 2018 r. W latach 2014-2018 radny Miasta Lewocza. Lewocza jest miastem partnerskim Starego Sącza od 2003 roku. To nasz najbliższy i najważniejszy zagraniczny partner pod kątem wspólnych projektów. Dzięki tej współpracy Gmina Stary Sącz mogła od początku sięgać po pieniądze na projekty w ramach unijnego Programu Interreg Polska- Słowacja. Te projekty top między innymi: rewitalizacja parku miejskiego w Starym Sączu, koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dolin Popradu i Dunajca w Gminie Stary Sącz, Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej, Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast, Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic, Szlakiem Mnichów po Starym Sączu i Lewoczy, czy wreszcie ostatni Skarby Przyrody Pogranicza – Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie. Wszystkie te działania służą ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza. Nie mniej ważna jest żywa wymiana pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich. Rzemieślnicy i artyści starosądeccy często goszczą w Lewoczy podczas jarmarków i innych wydarzeń.

Józefa Zbrońska – pedagog, od 1992 r. do stycznia 2022 r. przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki jej rzetelności i fachowości komisja odgrywała kluczową rolę w lokalnej polityce wobec problemów alkoholowych. Szereg różnorodnych, często pionierskich działań sprawił, że profilaktyka nabrała prawdziwego znaczenia. W tym skomplikowanym obszarze wymagającym taktu, skromności i zaufania przez trzy dekady powierzano jej wsparcie i mierzenie się z prawdziwymi ludzkimi dramatami. Historia pracy pani Józefy Zbrońskiej pełna jest też zwycięstw i sukcesów w walce z nałogiem, tych osób, które obejmowała wsparciem. Zawsze też potrafiła skupić wokół sobie zespół zaangażowany współczujący i jednocześnie profesjonalny. W pracy pedagoga szkolnego dała się poznać jako osoba skutecznie rozpoznająca potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia i wskazująca możliwość ich zaspokojenia. Setki uczniów znalazły pomocną dłoń w swoich trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych, ale też we wspieraniu i odkrywaniu swoich talentów. Zawsze w pełni profesjonalnie podejmowała działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły, organizowała ponadto różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Specjalistka w podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Przez lata wspierała pracę nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych.

Skip to content