Debata nad raportem o stanie gminy

Burmistrz Starego Sącza co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Starym Sączu „Raport o stanie gminy”. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja, na której odbędzie się przedmiotowa debata zaplanowana jest na dzień 28 czerwca (piątek) 2024 r. Do dnia poprzedzającego dzień sesji tj. 27 czerwca (czwartek) 2024 r. mieszkańcy mogą składać zgłoszenia do udziału w debacie za 2023 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Formularz zgłoszenia oraz wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji. Można go także uzyskać w Biurze Rady Miejskiej,  pok. 28 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Skip to content