Oferta realizacji zadania publicznego pn. INTEGRACYJNA GRUPA TEATRALNA

Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. INTEGRACYJNA GRUPA TEATRALNA złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO, 33-340 Stary Sącz ul. Mickiewicza 33.

Uwagi do oferty można nadsyłać do dnia 5 października 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: gmina@stary.sacz.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub zgłaszać osobiście w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój nr 47.

Oferta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/starysacz), na stronie internetowej Urzędu (www.starysacz.um.gov.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój nr 47.

Skip to content