Debata nad raportem o stanie gminy

Burmistrz Starego Sącza co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Starym Sączu „Raport o stanie gminy”. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na dzień 20 czerwca (poniedziałek) 2022 r.
 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 19 czerwca 2022 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia oraz wykazu osób popierających udział mieszkańca w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji. Można go także uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, pok. 28 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 19 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Skip to content