Zgłoś kandydata do Odznaki Honorowej Starego Sącza lub Medalu Honorowego Starego Sącza

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą zgłaszać swoich faworytów (osoby lub instytucje) szczególnie ich zdaniem zasłużonych dla Starego Sącza. Wystarczy zebrać 50 podpisów.
Wnioski można składać do 26 maja 2023 r.

W 2018 r. Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów oraz zasad i trybu nadawania osobom i instytucjom, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Stary Sącz.

Przypominamy, że Odznaka Honorowa oraz Medal Honorowy może zostać nadany osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej za działalność samorządową, społeczną, edukacyjną, naukową, kulturalną, gospodarczą, sportową, na rzecz ochrony zdrowia i promocyjną. Inicjatywa wnioskodawcy przysługuje nie tylko Burmistrzowi, Radnym, Radom Sołeckim, i Zarządom Osiedli, ale wszystkim mieszkańcom. Należy zebrać grupę co najmniej 50 mieszkańców gminy Stary Sącz, mających pełną zdolność do czynności prawnych.

Skip to content