Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Starego Sącza – UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/akademickim 2024/2025.

Głównym celem programu stypendialnego jest wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz. Do głównych założeń programu należą:

  • stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży;
  • popularyzacja osiągnięć;
  • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej;
  • promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, będącym załącznikiem  nr 1 do Uchwały Nr LXX/1229/2024 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”. Treść dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,2396810,uchwaly-2024-r.html

Stypendium będzie wypłacane w 12 ratach w okresie od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. po 700 złotych miesięcznie.

Termin naboru i miejsce składania wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się:

15 kwietnia 2024 r. i kończy się 31 maja 2024 r.

Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (w godzinach pracy urzędu). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 70 lub 18 449 77 54.

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami (mogą być kserokopie) należy przesłać do Urzędu Miejskiego, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub złożyć osobiście – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium”. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Sposób przeprowadzenia naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie weryfikacji złożonych wniosków przeprowadzi Komisja Stypendialna. O wynikach prac Komisji wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani indywidualnie.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content