UWAGA!!! 28 lutego mija termin składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Stary Sącz.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby wraz z oznaczeniem nieruchomości (numer działki /działek i miejscowości), której wniosek dotyczy.

PEŁNA INFORMACJA

Skip to content