Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stary Sącz – kreatywnie” edycja IV

Tematem konkursu organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza jest Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.


Organizatorzy oczekują fotografii z szeroko rozumianym pejzażem, dopuszczalne będą w pracach elementy architektury na przykład pejzaż miejski, zabudowania, drogi, kapliczki – mówi Andrzej Długosz prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. – Niedopuszczalne będą natomiast fotografie, których miejsca wykonania nie można jednoznacznie określić. Technika wykonania prac dowolna, dozwolone są zdjęcia monochromatyczne.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 2).
 2. Prace powinny być tak wykonane, by nie naruszały interesu osób trzecich.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 fotografii o wymiarach max 30*45cm, ale nie mniejszej niż 20 *30cm. Fotografie powinny być opisane na odwrocie w następujący sposób: godło autora – tytuł – miejsce wykonania.
 4. Do fotografii należy dołączyć płytę CD z zapisanymi w formacie JPG lub TIF zdjęciami (w rozdzielczości 300dpi), które zostaną wykorzystane do publikacji pokonkursowych. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko  i imię autora – tytuł – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. kowalski jan-cisza-1)
 5. W przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów negatywu.W razie nie dołączenia płyty fotografie – zostaną zdyskwalifikowane
 1. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału
  w konkursie (załącznik nr 1).
 2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy umieścić w kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem). Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się
  z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.

Pozostałe prace nie będą odsyłane, istnieje możliwy osobisty odbiór fotografii  do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, w siedzibie muzeum.

 1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994r. tekst jednolity z 2006r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania oraz udostępnianiu na stronach internetowych Organizatora.
 2. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Muzeum Regionalne

im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

ul. Rynek 6

33-340 Stary Sącz

„konkurs fotograficzny”

od dnia 01.09.2020

do dnia 30.09.2020 roku

(liczy się data wpłynięcia przesyłki do muzeum)

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje
  o przyznaniu nagród. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród pieniężnych:

I nagroda – 500 zł

II nagroda – 400 zł

III nagroda – 300 zł

oraz trzy wyróżnienia po – 100 zł

Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród.

 1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia 21.10.2020r..

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi w dniu: 06.11.2020

ul. Mickiewicza 33 Stary Sącz (biblioteka) o godzinie: 18 00

Kontakt z kuratorem konkursu: Alicja Przybyszowska + 48 602352889 alicjaprzybyszowska@interia.pl

Organizator: Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

 Patronat: Starostwo Powiatu Nowosądeckiego

 Patronat medialny: starosadeckie.info

W tym roku organizatorzy poczynili ukłon w kierunku mieszkańców naszego regionu. Niczym nie zakłócone powroty po nocnych koncertach do domów zapewnią specjalne pociągi kursujące miedzy Nowym Sączem a Piwniczną. Bezpłatne pociągi pojadą codziennie z Barcic do Piwnicznej o godz. 23:54, a z Barcic do Nowego Sącza o godz. 0:36. Organizatorzy apelują o korzystanie w pierwszej kolejności z ekologicznych środków transportu; transportu zbiorowego, oraz z … rowerów. Od ubiegłego roku Barcice z Nowym Sączem łączy wygodna ścieżka rowerowa będąca odcinkiem trasy Euro Velo 11.
Wiosną 2019 roku opiniotwórczy w branży muzycznej brytyjski „Songlines Magazine” zaliczył podsądecki Pannonica Festival do najlepszych festiwali prezentujących muzykę ethno i „world music” na świecie.

Skip to content