Rewitalizacja


Zadanie pt. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz” zostało dofinansowane w ramach programu PO PT 2014-2020.

Logotypy Funduszy Europejskich oraz Uni Europejskiej

18 listopada 2015 roku weszła w życie „ustawa o rewitalizacji”. Wprowadziła ona zasadniczą zmianą w podejściu do działań rewitalizacyjnych. Według nowej ustawy działania rewitalizacyjne powinny obejmować nie tylko estetyzację przestrzeni ale przede wszystkim powinny uruchamiać mechanizmy rozwojowe, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji na obszarze zdegradowanym będzie się on nadal rozwijał. Stąd w nowej ustawie bardzo duży nacisk położono na partycypację społeczną zarówno na etapie wyznaczania obszarów zdegradowanych jak również na etapie prac nad programem rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz jest gotowy. Jego opracowanie było warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE
OBSZARY REWITALIZACJI
OBSZARY REWITALIZACJI – DUŻA ROZDZIELCZOŚĆ


Październik 2019

II POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI

Dnia 23 października 2019 r. o godzinie 15:00 odbyło się II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Starego Sącza od zaprezentowania postępu prac przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które były realizowane w bieżącym roku na terenie Gminy Stary Sącz.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały wskaźniki monitorowania osiąganych celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz, dzięki którym możliwe jest zaobserwowanie korzystnych tendencji w poszczególnych obszarach, a także omówiono ważne z punktu widzenia Gminy tematy, min. konieczność planowania działań promocyjnych zgodnie z przygotowaną strategią takich działań i promowanie wydarzeń związanych ze Starym Sączem, które przyciągają turystów.


Październik 2019

TERMIN II POSIEDZENIA KOMITETU REWITALIZACJI GMINY STARY SĄCZ:

Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji zwołuje II Posiedzenie na 23.10.2019 r. o godzinie 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Program posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 3. Omówienie aktualnych informacji o stanie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Wrzesień 2019

W ostatnim czasie zakończono pracę nad przedsięwzięciem rewitalizacyjnym pn. „Klasztor Klarysek – rewaloryzacja klasztoru i otoczenia”, który realizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano odwodnienie dziedzińca klasztoru, ze skierowaniem wód odpadowych na zewnątrz. Niezbędne okazało się również wykonanie nawierzchni dziedzińca klasztornego.

Zabezpieczone zostały substancje zabytku, uchroniono mury okalające dziedziniec przed nasiąkaniem, w tym przed zniszczeniami odnowionych elewacji i przed postępującym procesem zawilgocenia pomieszczeń klasztornych i Kościoła pw. Św. Trójcy.


Wrzesień 2019

4 września 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu – Etap 1. Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem”.

Hala posiada pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki, wraz z trybunami na 200 osób oraz zapleczem sanitarnym. Powstało także 38 miejsc parkingowych, nowe ogrodzenie, chodniki oraz droga wewnętrzna.
Obiekt kierowany jest nie tylko dla uczniów ale i dla wszystkich starosądeczan.

Hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera

Lipiec 2019

Od sierpnia 2019 rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia pn. „Dzienny Dom Opieki dla Seniorów”, w ramach którego w budynku przy ulicy Daszyńskiego 8 w Starym Sączu od października 2019 swoją działalność rozpocznie Dzienny Dom Seniora.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób starszych niesamodzielnych do dziennych usług świadczonych w społeczności lokalnej Gminy Stary Sącz.

Dzienny Dom Seniora realizować będzie usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i aktywizująco-usprawniające. Skierowany jest do mieszkańców Gminy Stary Sącz, którzy ze względu na ich podeszły wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawności potrzebują opieki lub wsparcia od ich opiekunów faktycznych.


Maj 2019

W ramach przedsięwzięcia „Centrum Integracji Społecznej” realizującego przez LGD Brama Beskidu utworzone zostały 2 warsztaty: gastronomiczny i wikliniarsko-pamiątkarski. Pod okiem Instruktorów uczestnicy uczyli się przygotowania do zawodu, aby następnie móc uczestniczyć w praktykach i stażach lub pozyskać zatrudnienie.

Podczas warsztatów gastronomicznych uczestnicy przygotowywali posiłki i uczestniczyli w szkoleniach zawodowych.
Uczestnicy warsztatu wikliniarsko-pamiątkarskiego rozwijali umiejętności plastyczne, poznawali tajniki wyrobu świec, a także zdobienia przedmiotów techniką decoupage.

Warsztaty gastronomiczne
Wyrób świec

Kwiecień 2019

To już ostatnie miesiące trwania projektu „Klub Integracji Społecznej – nowa szansa” w ramach przedsięwzięcia Gminnego Programu Rewitalizacji.

W tym momencie wsparciem objęto 108 osób, z czego 85 to kobiety.

Do końca marca 83 osoby zakończyły udział w projekcie, a 81 odbyło staże zawodowe. W danej chwili 39 uczestników znalazło zatrudnienie ( w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami). Oprócz tego 5 uczestników zostało skierowanych na zatrudnienie subsydiowane.

Wart podkreślenia jest fakt, iż 80 uczestników w trakcie trwania projektu uzyskało kwalifikacje zawodowe. Ukończone zostały szkolenia w różnych kategoriach.

Uczestnikom zostały przedstawione tajniki metod poszukiwania pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych. W czasie trwania projektu uczestnicy do dyspozycji mają również wsparcie psychologa oraz prawnika.


Kwiecień 2019

Trwają pracę nad przedsięwzięciem rewitalizacyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu- Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem”.

Przebudowa obejmie wbudowanie nowej Sali gimnastycznej wraz z jej wyposażeniem, zapleczem sanitarnym, budowę 38 miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenów zielonych. Projekt będzie wykorzystywany na cele edukacyjne i społeczne.

Hala Sportowa przy Szkole podstawowej nr. 1
Hala Sportowa przy Szkole podstawowej nr. 1

Luty 2019

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców” 13.2.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę „Galerii pod 5”. Inwestycję będzie realizowała firma BUDMEX Sp. z o.o. z Nowego Sącza (więcej informacji).

W planach przedsięwzięcia znajduje się rozbudowana i zmodernizowana kamienica w Rynku na potrzeby Centrum Kultury i sztuki im. Ady Sadi. Zachowana zostanie w całości zewnętrzna forma budynku, która jest zgodna z wyglądem historycznym. Elementy budynku zostaną odnowione i odtworzone.

Projekt został najwyżej oceniony z 28 projektów jakie zostały wybrane do dofinansowania w zakresie rewitalizacji miast małych i średnich.

Wizualizacja Centrum Kultury i sztuki im. Ady Sadi

Grudzień 2018

W związku z wyborami samorządowymi i zmienionym składem Rady Miejskiej w Starym Sączu Uchwałą nr III/28/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku zmianie uległ skład Komitetu Rewitalizacji. Jako nowy przedstawiciel Rady Miejskiej w KR wybrany został Pan Sławomir Szczepaniak, który zastąpił na tym stanowisku Pana Krzysztofa Szewczyka. Nowy skład Komitetu Rewitalizacji:

 1. Elżbieta Łomnicka
 2. Sławomir Szczepaniak
 3. Andrzej Zych
 4. Przemysław Mairer
 5. Magdalena Sznajder
 6. Wioletta Derymacka
 7. Agata Nicpońska
 8. Piotr Dyrek
 9. Daniel Śmierciak

Uchwała Nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu


Listopad 2018

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz rozpoczęto prace nad przedsięwzięciem pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną”.

Projekt zakłada rozbudowę szkoły o 4 sale lekcyjne wraz z wyposażeniem i zapleczami socjalnymi. Wpłynie to pozytywnie na poprawę stanu bazy dydaktycznej. Projektowany jest również dźwig osobowy, aby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Cały obiekt zostanie również dostosowany do obowiązujących przepisów PPOŻ.

WIZUALIZACJA:

Wizualizacja rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach

Czerwiec 2018

Gmina Stary Sącz wraz ze Stowarzyszeniem Lokalnym Grupa Działania „Brama Beskidu”, rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Grupą docelową projektu są uczniowie i nauczyciele szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.

Projekt zakłada podniesienie u około 1298 dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, które są niezbędne na rynku pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych i w obszarach matematyczno-przyrodniczych, a także wzrost kompetencji pomiędzy 39 nauczycielami z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i nauczania z obszaru przedmiotów przyrodniczych i matematyki.


Czerwiec 2018

12 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.
Posiedzenie oficjalnie otworzył Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, który na spotkaniu pełnił funkcje gospodarza. Burmistrz podkreślił wagę Komitetu Rewitalizacji jako ciała doradczego.

Jednym z celów pierwszego spotkania było wybranie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. W wyniku głosowania przewodniczącym został Sekretarz Gminy Stary Sącz Pan Daniel Śmierciak, a wiceprzewodniczącą Pani Wioletta Derymacka.

Podczas spotkania dyskutowano o prowadzonych i planowanych do realizacji przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, w tym o istocie rewitalizacji rozwiązującej problemy społeczne, a także o źródłach finansowania projektów rewitalizacyjnych.


Maj 2018

Termin pierwszego Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz

Zgodnie z paragrafem 4. Regulaminu Komitetu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 w Gminie Stary Sącz pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Starego Sącza.

Program pierwszego posiedzenia przewiduje m.in.:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum
 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji
 3. Przedstawienie informacji o stanie wdrażania GPR
 4. Ustalenie harmonogramu prac Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Starego Sącza ustalił termin pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji na 12 czerwca 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.


Kwiecień 2018 r.

Zarządzeniem nr 77/2018 z dnia 11.4.2018 r. Burmistrz Starego Sącza powołał Komitet Rewitalizacji w następującym składzie:

 • Pani Elżbieta Łomnicka – przedstawicielka Rady Miejskiej w Starym Sączu;
 • Pan Andrzej Zych – przedstawiciel Rady Miejskiej w Starym Sączu;
 • Pan Krzysztof Szewczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej w Starym Sączu;
 • Pani Agata Nicpońska – przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • Pan Przemysław Mairer – przedstawiciel Rady Sołeckiej Gminy Stary Sącz;
 • Pani Magdalena Sznajder – przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 • Pani Wioletta Derymacka – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Pan Piotr Dyrek – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 • Pan Daniel Śmierciak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Pełna treść zarządzenia


Luty 2018

Uchwałą nr XLV/718/2018 Rada Miejska w Starym Sączu w dniu 26 lutego 2018 wyznaczyła swoich przedstawicieli do składu Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z wolą Radnych jako członków Komitetu Rewitalizacji GPR Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 wybrano radnych:

Panią Elżbietę Łomnicką
Pana Andrzeja Zycha
Pana Krzysztofa Szewczyka

Treść uchwały →


Styczeń 2018 r.

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik 1a i 1b Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, z dopiskiem “Komitet Rewitalizacji” w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 15:00.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Starego Sącza oraz wzór deklaracji dostępne są na stronie BIP →

Regulamin Komitetu Rewitalizacji w BIP →


Sierpień 2017 r.

7 sierpnia Rada Miejska w Starym Sączu, po uwzględnieniu uwag zebranych na etapie konsultacji, przyjęła uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Treść uchwały oraz Regulamin Komitetu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dostępny jest na stronie BIP →


Lipiec 2017 r.

Gmina Stary Sącz przygotowuje się do przebudowy dworca kolejowego, w ramach przedsięwzięcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz, pn. „Zagospodarowanie terenu po kolejowego na cele kulturalne, społeczne i rekreacyjne”.

Mimo iż PKP planuje zmianę wyglądu zewnętrznego budynku, to dworzec po renowacji będzie wciąż nawiązywał do wcześniejszej architektury dworca, który uległ zniszczeniu.

Nowy dworzec w Starym Sączu będzie służył nie tylko podróżnym, ale w jednej z sali będą odbywać się spotkania lokalnych stowarzyszeń i próby zespołów regionalnych. W planie znajduje się również stworzenie parkingu.

Wizualizacja dworca PKP w Starym Sączu

Czerwiec 2017 r.

28 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz.

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana zostanie konsultacjom społecznym.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu uchwały . Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 29 lipca 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:

 • otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia 12 lipca (środa) 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz (Sala Narad, I piętro).
 • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
 • zbieranie uwag ustnych;
 • ankiety.

Projekt uchwały o powołaniu Komitetu Rewitalizacji a także Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 28 czerwca 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.stary.sacz.pl, stronie internetowej Gminy (www.stary.sacz.pl w zakładce Rewitalizacja) oraz w pokoju nr 45 Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej rewitalizacja@um.stary.sacz.pl (z dopiskiem „Konsultacje – Komitet Rewitalizacji”) lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r. Składanie uwag ustnych będzie możliwe w pokoju 45 Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. w godzinach pracy Urzędu w okresie od 28 czerwca do 29 lipca 2017 roku.

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej →

Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji →

FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI NA LATA 2016-2020 →

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji →

Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji →


Maj 2017 r.

16 maja br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod numerem 46 “Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020.” Został on pozytywnie zweryfikowany w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących wpis do Wykazu.

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego dostępny jest na stronie http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/rewitalizacja →


Kwiecień 2017 r.

24 kwietnia 2017 r. na XXXIV sesji Rada Miejska w Starym Sączu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020.

Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad rok. Rozpoczęło je opracowanie diagnozy Gminy Stary Sącz, służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.
Na podstawie tej diagnozy 8 sierpnia 2016 roku Rada Miejska podjęła pierwszą Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. Następnie przystąpiono do opracowania Gminnego Programu rewitalizacji.

W wyniku konsultacji społecznych do Programu zostało wpisanych szereg przedsięwzięć istotnych zarówno dla mieszkańców pod obszarów rewitalizacji jak i mieszkańców całej gminy. Całkowita wartość działań rewitalizacyjnych planowanych w Gminie Stary Sącz to ponad 66 mln zł.

Uchwała Nr XXXIV/514/2017 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/514/2017 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Załącznik nr 1. Mapa zmian funkcjonalno-przestrzennych

Załącznik nr 2. Aneks metodologiczny – Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Marzec 2017 r.

17 marca 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne a tym samym minął termin na przyjmowanie uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020. W załączonym raporcie prezentujemy podsumowanie przeprowadzonych konsultacji.

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2017 – 2020 wraz ze zgłoszonymi projektami twardymi, wzorami formularza i ankiety →

Plakat Konsultacji Społecznych

Jesteśmy już po spotkaniach warsztatowych dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Stary Sącz, dotyczących projektu “Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020”. Teraz czas na debatę publiczną (15 marca) i składanie propozycji projektów (do 17 marca).

Formularze ankiety do pobrania tutaj: 1 →, 2 →.

Formularze można również wypełnić i wysłać on-line:
Ankieta w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji →,
Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć rewitalizacyjnych →


Luty 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 9.2.2017 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020”

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020, Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Mapa zmian funkcjonalno-przestrzennych GPR Stary Sącz, Projekt uchwały o przyjęciu GPR, Formularz zgłoszeniowy (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) oraz Ankieta

Rada Miejska Starego Sącza w dniu 8 lutego 2017 roku podjęła Uchwałę nr XXXI/444/2017 o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 dla obszaru rewitalizacji, wyznaczonego w drodze Uchwały Nr XXX/430/2017.


Styczeń 2017 r.

Rada Miejska Uchwałą nr XXX/430/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz. Tym samym zmianie uległa Uchwała nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami → Biuletyn Informacji Publicznej

Raport z ponownych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

Projekt Uchwały Nr … /… / 2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2017 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Załączniki do projektu Uchwały z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i proponowanymi obszarami rewitalizacji:

Diagnoza służąca wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020


Grudzień 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dn. 01.12.2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (aktualizacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji)

Projekt Uchwały Nr … /… / 2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Załączniki do projektu Uchwały z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i proponowanymi obszarami rewitalizacji:

Diagnoza służąca wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Konsultacje – Ankieta Stary Sącz


Październik 2016 r.

W ślad za uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji Rada Miejska w dniu 24 października 2016 r. podęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XXV/388/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 25.10.2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020


Sierpień 2016 r.

Logotypu Uni Europejskie oraz Funduszów Europejskich

DOFINANSOWANIE dla Gminy Stary Sącz na przygotowanie GPR

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Stary Sącz. Nasz projekt pt. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz” otrzymał 109 punktów i zakwalifikował się do dofinansowania w wysokości 99 593,41 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.


Rada Miejska Uchwałą nr Nr XXIII/335/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 18 sierpnia 2016r. i po 14 dniach weszła w życie


Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru…

Załączniki do projektu uchwały (mapy):

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Lipiec 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany terminu debaty publicznej dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz


Czerwiec 2016 r.

Ankieta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (Ankieta dostępna jest również w wersji on-line)

Projekt Uchwały Nr … /… / 2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Załączniki do projektu Uchwały z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i proponowanymi obszarami rewitalizacji:

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz wraz z mapą obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.


Kwiecień 2016 r.

25 kwietnia 2016r. podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu nastąpiła prezentacja wyników prac związanych z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych w Gminie Stary Sącz.

Szczegółowe analizy dotyczyły zjawisk w sferze społecznej (w szczególności poziomu bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, jak również poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), a następnie przeprowadzono analizy w pozostałych sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na podstawie tych informacji wskazano obszary gminy charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk, wymagających podjęcia pilnych działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji.

Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych m. in. z: jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Baz Referencyjnych ARiMR, Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Departamentu Rolnictwa i Geodezji UM w Krakowie, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz oceny przeprowadzonej we współpracy z komisariatem Policji w Starym Sączu.

Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast zaprezentowali uczestnikom sesji Rady Miejskiej obszary Gminy, gdzie zjawiska negatywne są szczególnie nasilone. Spośród 24 jednostek urbanistycznych, na które został podzielony obszar Gminy nasilenie negatywnych zjawisk zaobserwowano w Osiedlu Śródmieście i w Rynku, a także w Barcicach i w Gołkowicach Dolnych.

Po zapoznaniu się z wynikami analizy radni podjęli uchwałę intencyjną o „przystąpieniu do wyznaczenia na terenie Gminy Stary Sącz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Proponowane obszary będą podlegały teraz konsultacjom społecznym, zgodnie z art. 5 Ustawy o rewitalizacji.


Marzec 2016 r.

30 marca 2016r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast z Burmistrzem Starego Sącza i pracownikami Urzędu Miejskiego. W trakcie spotkania omawiano efekt analizy danych dotyczących Gminy Stary Sącz w kontekście wyznaczenia tzw. obszarów zdegradowanych, czyli takich, gdzie nasilają się różne negatywne zjawiska (społeczne, gospodarcze, środowiskowe czy przestrzenno – funkcjonalne). Po naniesieniu propozycji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na „mapę zasadniczą” będą one przedmiotem konsultacji z mieszańcami Gminy Stary Sącz.


Grudzień 2015 r.

W Urzędzie Miejskim w Starym Sączu powołano grupę roboczą, której zadaniem jest koordynacja prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Niezwłocznie przystąpiono do zbierania i analizowania informacji o Gminie. Zakres danych, jakie należało pozyskać był bardzo szeroki i obejmował zarówno dane statystyczne dotyczące mieszkańców, jak również wykaz obiektów użyteczności publicznej, zabytków czy podmiotów leczniczych. Na potrzeby analizy zebrano informacje dotyczące przestępczości, bezrobocia czy wyników egzaminów w szkołach z terenu Gminy. Pozyskane dane należało precyzyjnie przypisać do miejsc ich występowania wykorzystując zasoby geodezyjne.

Skip to content